Финансови услуги

Ипотечно финансиране
Срочни заеми
Срочни заеми – стандартизиран кредитен продукт за финансиране на физически и юридически лица.

 • Размер на заема: по договаряне;
 • Срок на финансирането: до 1 година (с възможност за удължаване;
 • Обезпечение: ипотека на недвижимо имущество;
 • Критерии: апартаменти, къщи, търговски и производствени обекти, земя в областни центрове.
Кредитни линии
Кредитни линии – краткосрочно финансиране до 1 година (с възможност за удължаване) на юридически лица, които търсят финансов ресурс за краткосрочен период.

 • Размер на кредитите според нуждите на клиента;
 • Отпускане на кредити без бизнес план;
 • Кратък период на разглеждане на заема;
 • Улеснена процедура при кандидатстване;
 • Възможност за гъвкаво обезпечение;
 • Без такса управление.
Рефинансиране
Изкупуване на просрочени задължения по договори за заеми, кредит и лизинг.

Услугата е предназначена за физически и юридически лица, които имат временни финансови затруднения и търсят възможност за значително намаляване на задължения по кредити и лизингови договори.

Основни наши партньори са банкови и небанкови финансови институции цедиращи вземанията си към „Бе Плюс“ ООД.
Лизингови сделки
Подпомагане при закупуването на земеделска земя чрез лизинг при първоначална вноска от купувача в размер на 20% от цената.

Този вид лизингови сделки позволяват на земеделците да обработват земята в сегашния момент, без да плащат за нея цялата сума и едновременно с това гарантират бъдещата цена, на която ще придобият земеделската земя след 5 годишен период.
Покупка на имот от частни съдебни изпълнители (ЧСИ) и банки
Закупуване на недвижими имоти, предлагани от частни съдебни изпълнители (ЧСИ) на публична продан.

Предлагаме два варианта за финансиране – лизинг на недвижим имот или ипотека на имота.

 • Размер на заема: до 100 000 лв.;
 • Срок на финансирането: до 5 години;
 • Обезпечение: лизинг на недвижимо имущество;
 • Първоначална вноска: 30% от стойността на придобивания имот;
 • Годишно оскъпяване: 7,5%;
 • Вид вноски: равни погасителни вноски;
 • Критерии: апартаменти, къщи, търговски и производствени обекти, земя в областни центрове.
Изкупуване на вземания към държавата и общините
Услуги свързани с изкупуване на просрочени задълженния по договори с държавни и общински структури, чрез които се осигурява свеж ресурс на компаниите, които имат вземания към държавата и общините.
Заеми срещу залог на ценни книжа
(REPO сделки)
Финансиране на физически и юридически лица срещу залог на ценни книжа, търгувани на фондовата борса под формата на REPO сделки (временно прехвърляне на акции, при което се поема ангажимент за обратното им изкупуване по определена цена).
Made on
Tilda