Споделено Банково финансиране

Съфинансираща банка – Първа Инвестиционна Банка АД

Максимален размер на заема

До 200 000 лева.

Годишен лихвен процент

12,5%13,5% фиксирана годишна лихва.

Обезпечение

Ипотека на недвижим имот; Финансира се до 70% от оценката на имота, като собственикът на обезпечението може да бъде и лице, различно от заемополучателя.

Ипотека – ипотекарния длъжник учредява ипотеки в полза на ПИБ и Бе Плюс ООД.

Срок

До 60 месеца, с възможност за 12 месечен гратисен период по главница.

Погасителен план

Индивидуален, според нуждите на клиента.

Доход

Без доказване на дохода и без ограничение на възрастта на кредитополучателя или собственика на недвижимия имот.

Задължително условие

Чисто Удостоверение по чл.87, ал. 6 от ДОПК за заемополучателя и съдлъжниците.

Може да се кредитират клиенти с просрочени кредити.

Допълнителна информация / такси /:

  • Такса разглеждане на документи – 0,30% от искания размер на заема, минимум 150 лева максимум 500 лева;
  • Годишна такса управление 1% от остатъчния размер на заема.
  • Такса предсрочно погасяване – 1% от размера на заема, ако се погаси първите 12 месеца;
  • Застраховка – застраховка на обезпечението /недвижимия имот за сметка на заемополучателя. Същия може да застрахова имота си в предпочитана от него застрахователна компания. За удобство на клиентите Бе Плюс ООД е посредник на ДЗИ и застраховката може да бъде направена от нас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПЕРСОНАЛЕН ПЛАН СПРЯМО НУЖДИТЕ ВИ

Контакти