ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

„Бе плюс“ ООД в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: „Бе плюс“ ООД; Седалище и адрес на управление: ул. „Димитър Манов“ № 19-21, гр.София 1408; Данни за кореспонденция: ул. „Димитър Манов“ № 19-21, гр.София 1408; Телефон: 02/ 988 50 32, 02/ 986 66 83; Web site: www.bplus.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Име: Николай Даковски,

Данни за кореспонденция: ул. „Димитър Манов“ № 19-21, гр.София 1408; Телефон: 02/ 988 50 32, 02/ 986 66 83; Web site: www.bplus.bg; E-mail: beplus@abv.bg

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

„Бе плюс“ ООД обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни;; Седалище и адрес на управление: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София 1592; Данни за кореспонденция: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София 1592; Телефон: 02/ 91 53 518; Web site: www.cpdp.bg; E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване. Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно като „Бе плюс“ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни. Вие имате право да поискате от „Бе плюс“ ООД изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Бе плюс“ ООД.

„Бе плюс“ ООД няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате „Бе плюс“ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на „Бе плюс“ ООД да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Бе плюс“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Бе плюс“ ООД имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. „Бе плюс“ ООД събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

За всички услуги, които „Бе плюс“ ООД предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната. Личните данни се съхраняват по силата на приложимото законодателство и съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които „Бе плюс“ ООД предоставя извън организацията:

 • На публични органи (Българска народна банка, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на „Бе плюс“ ООД и по негово нареждане или възлагане).

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, „Бе плюс“ ООД се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

„Бе плюс“ ООД не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Субектът на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

Администраторът предприема необходимите мерки за всякаква комуникация по членове 15 – 22, която се отнася до обработването на субекта на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. Информацията се предоставя писмено или по друг начин, включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако субектът на данните е поискал това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че идентичността на субекта на данните е доказана с други средства.

Според общият регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическо лице, за което се отнасят данните) има право на:

 • Достъп до собствените си лични данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Коригиране (ако данните са неточни) (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679)
 • Възражение спрямо обработването на неговите лични данни (чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Субектът на данни има право и да не бъде обект на решения основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен (чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679)

Вие можете да подадете искане за заем и/или да попълните съответните декларации лично, на хартиен носител в офиса на „Бе плюс“ ООД на адрес: гр. София 1408, ул. „Димитър Манов“ № 19-21

При подаване на искане за заем/попълване на декларации от упълномощено лице към искането/декларациите се прилага и съответното пълномощно.